YACHT KLUB POLSKI LONDYN
STATUT

YKP LONDYN jest członkiem zagranicznym Stowarzyszenia YACHT KLUB POLSKI

i kontynuuje tradycje YACHT KLUBU POLSKI, powołanego w Warszawie w 1924 roku, posiadającego nadany w 1927 roku dekretem Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej przywilej noszenia bandery Marynarki Wojennej z dodanym emblematem klubu.

1. NAZWA, BANDERA, GODŁO

   1.1 NAZWA. YACHT KLUB POLSKI LONDYN. W tłumaczeniu angielskim: Yacht Club of Poland – London. Historycznie używana jest również poprzednia

     nazwa: Polski Yacht Club London.

  1.2 BANDERA klubu jest identyczna z banderą całego Stowarzyszenia YKP. Jest to flaga biało-czerwoną z wcięciem trójkątnym na brzegu 

     przeciwległym do drzewca, z godłem państwowym R.P. na środku pasa białego oraz ukośnym krzyżem czerwonym o rozszerzonych końcach

      z obwódką niebieską umieszczonym na białym pasie od strony drzewca.

   1.3 GODŁO klubu oraz całego Stowarzyszenia YKP jest białą tarczą z ukośnym krzyżem czerwonym o rozszerzonych końcach z obwódką niebieską

      w otoku złotego wieńca na dwóch skrzyżowanych kotwicach.

2. CELE

   Promowanie i ułatwianie jachtingu sportowego i turystycznego oraz innych sportów wodnych, kultywowanie wiedzy, kultury i tradycji

  w tych dziedzinach oraz zaspokajanie potrzeb członków w sposób zgodny z uchwałami Klubu.

3. CZŁONKOSTWO

  3.1 Przyjęcie wyboru na członka klubu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do poszanowania Bandery, ścisłego przestrzegania Statutu

     i pozostałych zarządzeń klubowych.

  3.2 Rodzaje członkostwa.

      – Członek Zwyczajny posiada wszystkie prawa i przywileje.

      – Kadet jest członkiem klubu młodszym niż lat 17.

      – Członek Zagraniczny: Osoby mieszkujące poza Zjednoczonym Królestwem mogą zostać członkami w sposób ustalony przez Zarząd.

      – Członek Honorowy: Godność Członka Honorowego może być nadana za zasługi dla Klubu i żeglarstwa polskiego. Nadanie tej godności

       następuje przez Walne Zebranie – na wniosek Zarządu.

  3.3 Przyjęcie nowego członka wymaga pisemnego poparcia przez dwóch członków wprowadzających po czym przyjęcie zależy wyłącznie od

      decyzji Zarządu.

  3.4 Wysokość składki Członka Zwyczajnego jest uchwalana przez Roczne Walne Zebranie. Zarząd Klubu ustala szczegółowe przepisy składkowe

      dotyczące wysokości, wprowadzania opłat wpisowych, terminów płatności oraz reguł pozbawiania lub wznawiania członkostwa.

4. PRAWA CZŁONKÓW

  4.1 Osoby o stażu członkowskim krótszym od jednego roku nie mogą być wybrane do Zarządu Klubu.

  4.2 Członek Zwyczajny i Zagraniczny ma czynne i bierne prawa wyborcze na Walnym Zebraniu.

  4.3 Członek Honorowy ma prawa Członka Zwyczajnego bez obowiązku płacenia składek.

  4.4 Kadeci nie mają praw wyborczych.

5. WALNE ZEBRANIA

  5.1 Władza w Klubie należy do Walnego Zebrania członków, które wybiera i odwołuje Zarząd Klubu, uchwala lub zmienia Statut Klubu i podejmuje inne

      decyzje w sprawach przedstawionych mu przez Zarząd.

  5.2 Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w celach sprawozdawczych i odbywa się co roku nie później niż 15 lutego. Co trzeci rok jest to

      Walne Zebranie Wyborcze, które wybiera Zarząd Klubu.

  5.3 Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym terminie. Cel nadzwyczajnego zebrania powinien być podany w zawiadomieniu

      i dyskusja na zebraniu jest ograniczona do tego tematu.

  5.4 Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Klubu, Komisję Rewizyjną lub na pisemne żądanie grupy liczącej albo minimum

      12-tu albo minimum 1/5 ogółu uprawnionych do głosowania członków.

  5.5 Zawiadomienia o Walnym Zebraniu muszą być podawane członkom z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia wysłane

      środkami komunikacji elektronicznej uważa się za wystarczające. Niedoręczenia spowodowane brakiem lub niezgłoszoną zmianą adresu

      nie powodują nieważności zawiadomienia.

  5.6 Quorum na Walne Zebranie stanowi albo minimum 12-tu albo minimum 1/5 ogółu uprawnionych do głosowania członków, którzy przybyli

      w ciągu 30 minut od ustalonego terminu.

   5.7 Decyzje Walnego Zebrania z wyjątkiem określonych odmiennie w innej części Statutu przyjmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku

      równej ilości głosów za i przeciw decyzję podejmuje wybrany uprzednio Przewodniczący Walnego Zebrania.

   5.8 Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne po przedstawieniu pisemnego upoważnienia podpisanego przez nieobecnego członka.

      Jego członkostwo jest w takim wypadku wliczane do quorum.

6. ZARZĄD KLUBU

   6.1 Zarząd Klubu składa się osób wybranych według istniejącej potrzeby przez Walne Zebranie. Konstytuuje się wewnętrznie po wyborach. Jego

      minimalny skład to trzy osoby: Komandor, Sekretarz i Skarbnik.

   6.2 Zarząd Klubu kieruje sprawami Klubu zgodnie ze Statutem, używa fundusze i majątek Klubu dla osiągania jego celów, ustala i zmienia

      zarządzenia klubowe w sposób jaki uznaje za stosowny.

   6.3 Zarząd przygotowuje sprawozdanie ze swojej działalności włącznie ze sprawami finansowymi i przedstawia je członkom na corocznym

      Walnym Zebraniu.

   6.4 Quorum Zarządu Klubu stanowią trzy osoby. Nieobecność wybranego członka Zarządu na dwóch kolejnych zebraniach lub brak aktywności

      przez 10 kolejnych tygodni, bez wiarygodnego usprawiedliwienia, jest równoznaczna ze złożeniem przez niego rezygnacji.

   6.5 W razie potrzeby Zarząd Klubu wypełnia vacat w swoim składzie przez dokooptowanie nowej osoby spośród członków klubu. Decyzje takie

      podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe nadchodzące Walne Zebranie. Jeżeli ilość aktywnych członków Zarządu spadnie do dwóch, należy zwołać

      Nadzwyczajne Walne Zebranie by przeprowadzić wybór nowego Zarządu.

   6.6 Decyzje Zarządu Klubu przyjmowane są zwykłą większością obecnych i głosujących członków Zarządu. W wypadku równej ilości głosów

      za i przeciw decyzję podejmuje osoba przewodnicząca Zarządowi.

7. SPRAWY FINANSOWE

   7.1 Klub nie ma na celu prowadzenia działalności zarobkowej. Wszelkie zyski służą do realizacji jego celów statutowych. Żadne zyski nie będą

      dzielone między członków Klubu.

   7.2 Rok finansowy Klubu kończy się 31 grudnia.

   7.3 Skarbnik Klubu przygotowuje coroczne sprawozdanie w ramach sprawozdania Zarządu. Sprawozdanie skarbnika na Walne Zebranie

      Wyborcze ma być udostępnione elektroniczne ogółowi członków Klubu co najmniej dwa tygodnie przed terminem tego Zebrania.

8. KOMISJA REWIZYJNA

  8.1 Komisja Rewizyjna składająca się z co najmniej trzech osób jest wybierana co trzy lata przez Walne Zebranie Wyborcze. Komisja ma w każdej

      chwili prawo kontroli wszystkich działań finansowych, rachunków i księgowości Klubu.

  8.2 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w obradach Zarządu Klubu ale bez decyzyjnego prawa głosu.

  8.3 Komisja Rewizyjna przygotowuje coroczny raport na temat działalności Klubu i udostępnia go elektronicznie ogółowi członków Klubu

      co najmniej na tydzień przed corocznym Walnym Zebraniem. Raport sporządzony na Walne Zebranie Wyborcze jest podstawą głosowania

      nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

   8.4 Jeżeli ilość wybranych i aktywnych członków Komisji Rewizyjnej spadnie do jednego należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie

      by wybrać nową Komisję.

9. SPRAWY DYSCYPLINARNE

   9.1 Członek Klubu, który nie dopełnia swoich obowiązków, powoduje szkodę dla Klubu, narusza Statut, naraża dobre imię Klubu albo

      honor Bandery, będzie wezwany by złożyć Zarządowi wyjaśnienie swojego postępowania.

   9.2 Nieobecność wezwanego na wyznaczonym zebraniu Zarządu nie powstrzymuje Zarządu przed decyzją jakie kroki podjąć aby uniknąć

      powtórnego przekroczenia.

   9.3 Decyzja Zarządu może być pisemnie przekazana do apelacji w Komisji Dyscyplinarnej Klubu.

   9.4 Komisja Dyscyplinarna składa się z osoby Przewodniczącego Komisji wybieranego co trzy lata na Walnym Zebraniu Wyborczym oraz czterech

      osób dokooptowanych przez losowanie, dla każdej sprawy oddzielnie, spośród wszystkich dostępnych a uprzednio nie związanych ze sprawą

      Członków Zwyczajnych.

   9.5 Decyzja Komisji Dyscyplinarnej jest podejmowana zwykłą większością głosów i jest ostateczna.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   10.1 Ani Klub ani członkowie jego władz nie są odpowiedzialni przed żadnym członkiem, gościem ani osobą trzecią za jakikolwiek wypadek, stratę

       lub uszkodzenie jakkolwiek spowodowane na terenie Klubu lub podczas działalności klubowej – chyba, że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

   10.2 Członkowie Zarządu będą refundowani przez członków Klubu w razie odpowiedzialności finansowej wynikającej z ich prawidłowego działania

       w imieniu Klubu jednak odpowiedzialność indywidualnego członka jest ograniczona do sumy jego rocznej składki członkowskiej.

11. ZMIANA STATUTU LUB ROZWIĄZANIE KLUBU

   11.1 Uchwała zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu musi być podjęta przez większość co najmniej dwóch trzecich członków obecnych

       i głosujących na Walnym Zebraniu.

   11.2 W razie rozwiązywania Klubu, jeżeli jest potrzeba spłacenia długów, odpowiednią część jego majątku należy spieniężyć a przeznaczenie

       pozostałości określić, zgodnie ze Statutem, w uchwale rozwiązującej. 


Podpisano z upoważnienia Walnego Zebrania odbytego w dniu 11 stycznia 2015


                                                          Katarzyna Mądrzejowska                                                    Leszek Ulewicz

                                                            Sekretarz YKP LONDYN                                              Komandor YKP LONDYN


Londyn, 11.01.2015

error: Content is protected !!